Viktigt att tydliggöra nyttan och värdena av en ny stambana

16-05-22

- För oss i Aneby kommun vill vi fortsatt kunna säga att de nya stambanorna ger både invånare och företagare ökade pendlings- och resmöjligheter. Att de ger förutsättningar för klimatsmarta gods- och persontransporter. Att de ger oss en förstorad arbetsmarknadsregion. Att de binder ihop oss med Europa. Att de ger oss ekonomisk tillväxt och ökat bostadsbyggande. Att näringslivets förutsättningar stärks. Delar som även vi i den lilla kommunen ser som avgörande för att möta framtida utmaningar. Samhällsnyttan med de nya stambanorna får inte gå förlorad, säger Beata Allen.

Aneby får ingen station på stambanan, hur kan det då stambanan ha så stor betydelse?

- Vi måste fortsatt prata om ett sammanhållet system utifrån Sverigeförhandlingen. Centrala stationslägen är en förutsättning för att nyttan med systemet ska bibehållas. Vi vet också från liknande regioner i Europa att stationslägena är avgörande för den regionala tillväxt som nya stambanor leder till. Prio måste ligga på att öka det kollektiva resandet och då är centrala stationslägen med förstärkt regional trafik avgörande, säger Beata Allen.

- Aneby kommun växer och vi är beroende av vår omvärld. Både för att kunna rekrytera kompetens till våra företag och till den kommunala organisationen men även för att ge goda pendlingsmöjligheter i en utökad arbetsmarknadsregion för invånare som bor eller vill bosätta sig i kommunen. Satsningen på nya stambanor har därför betydelse för vår kommuns utveckling på ett positivt sätt. Att ställa om gods- och persontransport från väg till järnväg är en viktig del i den gröna omställningen och för att kunna nå klimatmålen

Vad är det viktigaste just nu i frågan kring stambanorna?

- Nya stambanor är en stor investering med väldigt lång brukstid. Fokus på helheten, enligt Sverigeförhandlingen, måste även framgent vara det som styr arbetet med nya stambanor. Detta riskerar att gå förlorat när staten skär ner och satsar mindre pengar vilket försämrar förutsättningarna för vår tids största samhällsbyggnadsprojekt. Fokus på helheten, enligt Sverigeförhandlingen, måste även framgent vara det som styr arbetet med nya stambanor.

- En viktig fråga just nu är att projektet påbörjas och fullföljas utifrån intentionen med Sverigeförhandlingen som vi var överens om från start. Samtidigt är det viktigt att opinionsmässigt stärka förståelse för investeringens betydelser för vårt gemensamma samhällsbygge. Det handlar om att skapa större arbetsmarknadsregioner, att ställa om godstransporter från väg till järnväg, att öka kapaciteten i vårt järnvägsnät, att binda samman Sverige med Europa. Investeringen är så mycket mer än en enskild infrastruktursatsning, säger Beata Allen.

Finns inte risken att de boende i Aneby tycker att de får alla störningar av järnvägen men ingen nytta eftersom det inte blir någon station?

- När nya stambanan byggs ut med stationslägen är det oerhört viktigt att man också möjliggör för att enkelt kunna resa till och från dessa stationslägen från hela regionen. Det har aldrig varit aktuellt för Aneby att få ett eget stationsläge, däremot fanns Tranås med från början vilket hade varit till stor fördel även för Aneby, säger Beata Allen och fortsätter:

- Aneby kommun är en genomfartskommun och stambanan kommer att bli ytterligare en landskapsbarriär som delar kommunen. Kommunen förordar en bana som, så långt det är möjligt tar hänsyn till närmiljön och som till stora delar förläggs på pelare för att i möjligaste mån undvika barriäreffekten. Det är också viktigt att tydliggöra nyttan och värdena av en ny stambana.

Stambanorna ska vara klara 2045 – vad tänker du om det?

- Jag hade gärna sett att nya stambanan var klar långt tidigare, avslutar Beata Allen.

Article Image