Ny beräkning stärker nyttor kraftigt med nya stambanor

04-08-22

Flera intressanta faktorer som påverkar den samhällsekonomiska kalkylen för nya stambanor har presenterats på senare år. Trafikverket har gjort en alternativ resandeprognos för nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö. Dessutom har myndigheten låtit konsultföretaget Jacobs göra en ”second opinion” av resande och överflyttningar från andra transportslag. Resultaten pekar på en kraftig uppreviderad resandeprognos.

Samtidigt har Skanska utrett en helt ny modell för byggandet av de nya stambanorna. Studien utgår från en femtionio kilometer lång sträcka mellan Lund och Hässleholm med tid och kostnader uppskalade för hela sträckan mellan Stockholm och Göteborg samt mellan Jönköping och Malmö. Resultatet av studien visar att en lösning med prefabricerade betongbroar innebär kortare byggtid och lägre byggkostnader samt lägre kostnader för drift och underhåll.

Region Jönköpings län lät konsultföretaget WSP analysera betydelsen på den samhällsekonomiska lönsamheten om man uppdaterar den samhällsekonomiska kalkylen.

Jämfört med flera andra större aktuella järnvägsutbyggnader visar analysen att nya stambanor mellan Stockholm, Göteborg och Malmö står sig starkt.

WSP har dessutom gjorts en multivariabel känslighetsanalys för att fånga upp hur stor betydelse alternativa antaganden om ingångsvärden på olika parametrar som byggtid, skattefaktor, restidsvärde och kalkylränta har för den samhällsekonomiska lönsamheten i kalkylen.

Läs rapporten

Article Image