Ambitionsnivån för nya stambanor för låg anser Region Jönköpings län

24-02-22

I sitt remissytrande framhåller Region Jönköpings län bland annat att utbyggnaden av nya stambanor ska ske skyndsamt och som ett sammanhållet system. Lokaliseringsutredningar för de delsträckor som inte ligger med i planförslaget måste påbörjas snarast för att inte hämma utvecklingen i berörda områden. Vidare ska avtalen med Sverigeförhandlingen hållas.

Nyttorna behöver kommer snabbare

Trafikverket föreslår att nya stambanor för höghastighetståg ska utredas och planeras som ett sammanhållet system, med målet att vara helt färdigbyggt 2045.

Region Jönköpings län är mycket positiv till ett samlat grepp, men menar att ambitionsnivån är för låg och att målåret ligger för långt in i framtiden. Detta är ett samhällsbyggnadsprojekt där nyttorna behöver komma snabbare, anser Region Jönköpings län och påpekar samtidigt att överenskommelsen i den så kallade Sverigeförhandlingen bör hållas, där avtal skrevs i december 2017 med stationslägen i Tranås, Jönköping och Värnamo.

Inte kraftfullt nog

Region Jönköpings län har inhämtat synpunkter från länets kommuner och pekar i sitt remissyttrande på en rad områden där den nationella planen bör ändras. Som en sammanfattning konstateras att den nya planen inte fullt ut blir det kraftfulla verktyget för den nödvändiga omställningen till ett hållbart samhälle. Detta beror på att pengarna inte räcker till för att ta hand om befintlig infrastruktur vilket innebär att underhållsskulden kommer att öka samtidigt som låsningar och kostnadsökningar i nuvarande plan gör att många viktiga satsningar inte blir av.

Regionstyrelsen härnäst

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö godkände den 22 februari förslaget till remissyttrande till infrastrukturdepartementet. Härnäst ska förslaget behandlas av regionstyrelsen.

Article Image